Klauzula informacyjna - Puma Polska Sp. z o. o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej jako „RODO”) chcielibyśmy poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Puma Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Burakowskiej 14, 01- 066 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w celu skorzystania z Pani/Pana praw kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: dane-osobowe.pl@puma.com, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 233 04 40 lub pisemnie na ww. adres.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach:

 • prowadzenia komunikacji i korespondencji, 
 • ewentualnego ustalania, dochodzenia, obrony przed roszczeniami.

Przetwarzanie w wyżej wskazanych celach zmierza do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na utrzymywaniu relacji z nadawcami i odbiorcami korespondencji mailowej, prowadzeniu bieżącej komunikacji w ramach działalności Administratora, a także ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także w celu realizacji zawartej umowy

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora, których źródłem są w szczególności właściwe przepisy podatkowe oraz przepisy ustawy o rachunkowości

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów tj. będą przechowywane do czasu zakończenia korespondencji lub przez okres trwania umowy, której dotyczy dana korespondencja, a po tym czasie stosownie do celu przetwarzania przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, okres przedawnienia ewentualnych roszczeń albo dochodzenia lub obrony przed danym sądem lub organem. 
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane naszym dostawcom usług IT, archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom świadczącym usługi doradcze, finansowe, księgowe, audytorskie, kurierskie, kancelariom prawnym oraz uprawnionym na podstawie przepisów prawa organom publicznym. W ramach uzasadnionego celu Administratora, dla wewnętrznych celów administracyjnych Administrator może udostępniać dane osobowe spółkom z grupy PUMA poza granicami Polski, w szczególności PUMA Czech Republic s.r.o., Austria PUMA Dassler GmbH oraz PUMA SE. 
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG, ani do organizacji międzynarodowej.
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ma Pan/Pani także prawo żądania od Administratora:

  a) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz ich usunięcia danych,

  b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem RODO (w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celów prowadzonej z nami komunikacji albo do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia lub wykonania umowy. Na potrzeby realizacji obowiązków publicznoprawnych podanie danych jest obowiązkowe.